11. СУРГАЛТЫН ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭ

Оюутанд хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадварууд болон салбар чиглэлийн мэдлэг олгох сургалтын явцын үнэлгээ
Тодорхойлолт: Оюутанд мэдлэг, чадвар олгох сургалтын явцын үнэлгээ нь оюутан бүр тухайн суралцахуйн үр дүнг хэр эзэмшсэн, ямар үр дүнд хүрсэн байдлаар хэмжигдэнэ. Сургагч багш бүр гол төлөв өөрийн зааж байгаа хичээлийн хүрээнд энэ үнэлгээг хийнэ. Сургалтын явцын үнэлгээг илүү үр ашигтай болгохын тулд суралцахуйн үр дүнтэй уялдуулан янз бүрийн арга хэрэглэж болох ба эдгээр нь стандарт 2-т заасан хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны ,бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадварууд болон салбар чиглэлийн мэдлэгийг үнэлэхэд чиглэсэн байх ёстой. Эдгээр аргууд нь бичгийн болон аман сорил, оюутны гүйцэтгэлийг ажиглах, рейтингийн үнэлгээ, оюутнуудын санаа бодол, сэтгүүл, бичиг баримтын мэдээлэл болон оюутнууд харилцан бие биенээ үнэлэх, өөрийгээ үнэлэх зэрэг хэлбэртэй байж болно.
Үндэслэл: Хэрэв бид хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадваруудыгчухалд тооцон эдгээрийг сургалтын хөтөлбөр, сургалтын агуулгадаа тусгаж байгаа бол дараа нь түүнийг хэмжих үр дүнтэй үнэлгээний системтэй байх ёстой. Өөр өөр ангиллын суралцахуйн үр дүнгүүд нь өөр өөр үнэлгээний аргыг шаарддаг.
Жишээ нь: хичээлийн үндсэн мэдлэгтэй холбоотой суралцахуйн үр дүнг аман болон бичгийн сорилоор үнэлэх бол гүйцэтгэх чадвартай холбоотой суралцахуйн үр дүнг ажиглалт хийсэн зураглал, тайлангаар үнэлэх нь илүү тохиромжтой байдаг. Үнэлгээний өөр өөр арга барилыг ашиглах нь сургалтын олон хэв маягийг үүсгэдэг ба үнэлгээний өгөгдөл найдвартай, бодитой байх нөхцөлийг дээшлүүлдэг. Үүний үр дүнд оюутнууд тухайн сургалтын төлөвлөсөн үр дүнг суралцах үйл ажиллагааныхаа явцад хэр эзэмшсэнийг үнэн зөв, итгэлтэйгээр тодорхойлж чадна.


БИДНИЙ ТУРШЛАГА

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ / 2019 оны байдлаар/

 Доорх холбоосоор нэмэлт мэдээлэл авна уу!