3. ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Шaлгуур 3Сургалтын хөтөлбөрийн УДИРДЛАГА

Сургууль нь үндэсний болон олон улсын стандарт, мөн хөдөлмөрийн зах зээлийн шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг байна.

3.1  Үйл ажиллагааны журам, үүрэг хариуцлага

Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах загвар, хэрэгжилт, хяналт үнэлгээ, хөтөлбөрийг цаашид хөгжүүлэх үйл ажиллагааны дарааллыг журмаар тодорхойлно. Журамд холбогдох бүтэц, уялдаа холбоо, үүрэг хариуцлагын хуваарилалтыг тодорхой заасан байна. Түүнчлэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцож буй багш ажилтан, суралцагч, төгсөгчид болон бусад оролцогч тал, хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцоог тодорхой тусгасан байна.

3.2  Хөтөлбөрийн зорилт, агуулга

Хөтөлбөрийн зорилго нь сургуулийн стратеги, дотоод болон гадаад оролцогч талуудын эрэлт, шаардлагад нийцсэн байна. Хөтөлбөрийн зорилт, суралцахуйн зорилтот үр дүнг тодорхойлохдоо үндэсний болон олон улсын мэргэжлийн ур чадварын түвшин тэр дундаа мэргэжлийн шаардлагуудыг тусгасан байна. Хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилтот үр дүнг тухайн хөтөлбөрт хамрагдсанаар суралцагчийн эзэмших академик болон ажил мэргэжлийн, түүнчлэн хөрвөх (ерөнхий, хувь хүний) мэдлэг, ур чадвар, дадлаар тодорхойлсон байна. Хөтөлбөрийн агуулга нь суралцахуйн зорилтот үр дүнд амжилттай суралцахад нь дэмжсэн байна.

3.3  Багшлах арга зүй ба оюутны ачаалал

Хичээлийн хөтөлбөрийн боловсруулалт, сайжруулалт нь хөтөлбөрийн зорилтод нийцэж байгаа эсэхийг хянан баталгаажуулах заавар, журамтай байх ба хэрэгжилтийг байнга хянан үнэлдэг байна. Багшлах, суралцах арга зүй нь оюутан төвтэй арга барил дээр тулгуурласан, суралцахуйн зорилтот үр дүнд амжилттай суралцахад нь дэмждэг байна. Хөтөлбөрөөр суралцах оюутны ачааллыг урьдчилан тодорхойлж, ил тод, тасралтгүй хянан үнэлдэг байна.

3.4  Суралцагчийн үнэлгээ

Хөтөлбөрөөр суралцагчийн мэдлэг, ур чадвар, дадлыг үнэлэх дүрэм, журамтай байна. Суралцагч нь суралцахуйн зорилтот үр дүнгийн ямар түвшинд хүрснийг тогтоон үнэлэх шалгуур нь ил тод, шударга байх ба үнэлгээний арга зүй нь шударга бус зүйлээс урьдчилан сэргийлдэг байна. Шалгалтыг зохион байгуулах удирдамж, журамтай байх ба шалгалт нь оюутны амжилт, хөгжлийг дэмжихийн зэрэгцээ аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэдэг байна. Шалгалт, үнэлгээтэй холбоотой оюутны гомдол саналыг хүлээж авч шударга шийдвэрлэдэг байна.

3.5 Төгсөлтийн баримт бичиг

Төгсөгчид суралцсан хөтөлбөрийн хичээл тус бүрээр мэдлэг, ур чадвар, дадлын түвшинг жагсаасан хавсралт (англи хэл дээр) бүхий диплом, баримт бичиг олгох үйл явцыг холбогдох журмын хүрээнд хэрэгжүүлдэг байна. Төгсөгчид олгох баримт бичгүүд нь тухайн оюутны чадамжийн тухай мэдээлэл болон хөтөлбөрийн тодорхойлолт, суралцахуйн үр дүн, агуулга, түвшин түүнчлэн боловсрол, мэргэшлийн зэрэгтэй холбоотой мэдээллүүдийг багтаасан байна.

3.6  Хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах

Сургууль нь хөтөлбөрийг тогтмол, тодорхой давтамжтайгаар хянах, тасралтгүй сайжруулах журам, бодлоготой байна. Хөтөлбөрийн үнэлгээ нь суралцахуйн зорилтот үр дүн бодитой хэрэгжснийг болон оюутан суралцагчийн амжилтыг баталгаажуулдаг байна. Хөтөлбөрт элсэх, суралцах, дэвших, төгсөх үйл явцын үнэлгээг тогтмол үр дүнтэй хийдэг байна. Оролцогч талууд нь чанарын дотоод баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд оролцдог байна. Тухайлбал төгсөгчидтэй тогтмол холбоотой ажиллаж, санал бодлыг нь авах, мөшгих судалгаа хийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн байнга баяжуулан шинэчилж, хөтөлбөрийг сайжруулахад ашигладаг байна.


ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ  ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ДАРААХ ШАЛГУУРААР ТОДОРХОЙЛДОГ. Доорх холбоосоор орж танилцана уу!

3. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 1.  

ХОЛБООТОЙ СЭДВҮҮД:

 1. Эрхэм зорилго, зорилт 
 2. Төлөвлөлт, чанарын баталгаажилт 
 3. Засаглал, эрх зүйн зохицуулалт 
 4. Хүний нөөц 
 5. Материаллаг болон технологийн нөхцөл 
 6. Сургалтын хөтөлбөр, шинэчлэл 
 7. Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээ 
 8. Судалгаа, инноваци 
 9. Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ 
 10. Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургуулийн эзлэх байр суурь