1. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Шалгуур 1. Эрхэм зорилго, зорилтууд

Эрхэм зорилго, алсын хараа нь сургуулийн  онцлог байдал, үндэсний болон олон улсын хүрээнд эзлэх байр суурийг тусгасан байна. Эрхэм зорилго, алсын харааг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тууштай хэрэгжүүлж, үечилсэн байдлаар хянан үнэлж, шинэчилдэг байна.

1.1 Эрхэм зорилго, алсын хараа

Эрхэм зорилго, алсын хараа нь сургуулийн дотоод болон гадаад оролцогч талууд, ялангуяа оюутан суралцагчид, багш, ажилтан, төгсөгчид, харьяа яам, хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээ, шаардлагыг тусгасан байна.

1.2 Зорилгууд

Сургалт, судалгаа болон бусад үйлчилгээний зорилгуудаа сургуулийнхаа эрхэм зорилго, алсын хараатай уялдуулан, бодитой, үндэслэлтэй тодорхойлсон байна. Сургуулийн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан үнэт зүйлс, хандлага, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмуудыг бүх салбар, нэгжүүд тууштай хэрэгжүүлдэг байна.

1.3  Стратегийн төлөвлөгөө

Сургуулийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө нь тууштай хэрэгжиж, үүнд холбогдох оролцогч талуудыг системтэйгээр оролцуулдаг байна.  Стратегийн төлөвлөгөөг бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэн гүйцэтгэлийг тасралтгүй хянан үнэлж, сайжруулдаг байна.

1.4  Зорилго, стратегийн үнэлгээ, дүгнэлт

Сургуулийн зорилгууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх стратегийг байнга хянан үнэлж, шинэчилдэг, үүнд холбогдох талуудыг татан оролцуулдаг байна. Эрхэм зорилго, зорилго, тэдгээрийн хэрэгжилт, үнэлгээг олон нийтэд ил тод мэдээлдэг байна.


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТЫГ ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ДАРААХ ШАЛГУУРААР ТОДОРХОЙЛДОГ. Доорх холбоосоор орж танилцана уу!

1. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ  

 


Холбогдох мэдээлэл:

  1. Эрхэм зорилго, зорилт 
  2. Төлөвлөлт, чанарын баталгаажилт 
  3. Засаглал, эрх зүйн зохицуулалт 
  4. Хүний нөөц 
  5. Материаллаг болон технологийн нөхцөл 
  6. Сургалтын хөтөлбөр, шинэчлэл 
  7. Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээ 
  8. Судалгаа, инноваци 
  9. Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ 
  10. Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургуулийн эзлэх байр суурь