1.3. Ахисан түвшний мэргэжлийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд (хөтөлбөрөөс хамаарна)