СУРАЛЦАХЦУЙН ҮР ДҮНГҮҮД

Орчин үеийн хөтөлбөрүүдэд "БАГААР АЖИЛЛАХ орчин нөхцөлд Сэтгэх-Зохиох-Бүтээх-Хэрэглэх ҮЙЛ ЯВЦЫН дагуу  нэмүү өртөг шингэсэн аливаа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох ТҮВШНИЙ МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР эзэмшсэн байна” хэмээн тодорхойлсон байдаг.

Суралцахуйн үр дүнгүүдийг 4 түвшинд авч үзэх боломжтой юм.


1. САЛБАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ 

2. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРУУД, ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД  

3. ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАРУУД: БАГААР АЖИЛЛАХ БА ХАРИЛЦАА 

4. СИСТЕМИЙГ СЭТГЭХ, ЗОХИОХ, БҮТЭЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРУУД 


БИДНИЙ ТУРШЛАГА

CDIO САНААЧЛАГА  (CDIO суралцахуйн үр дүнгүүд) Мэдээлэл, арга зүйн материалтай эндээс танилцах боломжтой.