7. СУРАЛЦАГЧДАД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

БМИҮЗ Шaлгуур 7. Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ

Сургууль нь нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах чиг үүргээ хэрэгжүүлж, нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлдэг байна.

7.1  Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлэх бодлого, үйл ажиллагаа нь сургуулийн үндсэн зорилго, чиглэлтэй уялдсан байна. Үйл ажиллагааны дараалал, үүрэг хариуцлага болон нөөц бололцоог сайтар төлөвлөн хэрэгжүүлж, хянан үнэлдэг байна.

7.2  Нийгмийн түншлэл

Сургууль нь ажил олгогчид, төгсөгчид, мэргэжлийн холбоо нийгэмлэгүүдтэй  түншлэлийн бодлого хэрэгжүүлэх, дотоод ба гадаад хамтын ажиллагааны бүтэц, зохицуулалттай байна.


СУРАЛЦАГЧДАД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ДАРААХ ШАЛГУУРААР ТОДОРХОЙЛДОГ. Доорх холбоосоор орж танилцана уу!

4. СУРГАХ, СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙ, ХҮРГЭХ ХЭЛБЭРҮҮД

3.3. ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР


ХОЛБООТОЙ СЭДВҮҮД:

  1. Эрхэм зорилго, зорилт 
  2. Төлөвлөлт, чанарын баталгаажилт 
  3. Засаглал, эрх зүйн зохицуулалт 
  4. Хүний нөөц 
  5. Материаллаг болон технологийн нөхцөл 
  6. Сургалтын хөтөлбөр, шинэчлэл 
  7. Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээ 
  8. Судалгаа, инноваци 
  9. Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ 
  10. Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургуулийн эзлэх байр суурь