4.1. Гадаад орчин, нийгэм ба хүрээлэн буй орны нөхцөл байдал