Олон улсын бизнес хөтөлбөрийг нийтлэг арга зүйгээр боловсруулсан жишээ

ҮДСБ-ын хөтөлбөрт зориулсан жишиг суралцахуйн үр дүнг бизнес/эдийн засгийн чиглэлийн хөтөлбөрт тохируулан өөрчилсөн жишээ (1-р түвшин)

(1)Салбар чиглэлийн мэдлэг
(2)Хувь хүний ба мэргэжлийн ур чадвар, хандлага төлөвшил,
(3)Харилцааны ур чадварууд,
(4)Нийгэм, хүрээлэн буй орчин, байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бизнес төсөл санаачлах, зохиох, хэрэгжүүлэх, үнэлэх чадамжууд

ҮДСБ-ын хөтөлбөрт зориулсан жишиг суралцахуйн үр дүнг бизнес/эдийн засгийн чиглэлийн хөтөлбөрт тохируулан өөрчилсөн жишээ (2-р түвшин)

Олон улсын бизнес хөтөлбөрт тохируулан 12 шалгуурыг өөрчилсөн жишээ (1)