ИНЖЕНЕРИЙН БУС СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ CDIO АРГА ЗҮЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

  1. Үр дүнд суурилсан инженер, технологийн хөтөлбөрт  зориулсан CDIO стандарт, арга зүй 
  2. Бусад салбар чиглэлийн үр дүнд суурилсан боловсролын хөтөлбөр боловсруулах нийтлэг арга зүй 
  3. Олон улсын бизнес хөтөлбөрийг нийтлэг арга зүйгээр боловсруулсан жишээ 
  4. Үйлдвэрлэлийн дизайн хөтөлбөрийг нийтлэг арга зүйгээр боловсруулсан жишээ 

CDIO стандарт ба PDCA цикл

CDIO стандарт бүрийн үнэлгээний түвшин байдаг нь Бизнесийн PDCA (Plan-Do-Check-Action) загвартай харьцуулах боломжтой бөгөөд үүнийг доорх хамаарлын зургаар үзүүлэв. Үүнд: 0-2 дугаар түвшинд байгаа бол Төлөвлөлтийн үе, 3-4 дзгээр түвшинд байгаа бол Гүйцэтгэлийн үе, 4-5 дугаар түвшинд байгаа бол Шалгалтын үе, 5-р түвшинд байгаа бол Ажиллах үед байгаа гэж тооцох юм