1.2. Мэргэжлий цөм суурь мэдлэг(хөтөлбөрөөс хамаарна)