3. ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАРУУД: БАГААР АЖИЛЛАХ БА ХАРИЛЦАА /Learning to live together/

Инженерийн хөтөлбөрүүдийн хувьд:

33.1. Багаар ажиллах чадвар

3.1.1. Сайн баг бүрдүүлэлт

3.1.2. Багийн ажиллагаа

3.1.3. Багийн өсөлт, хувьсал

3.1.4. Багийн манлайлал

3.1.5. Техникийн болон олон салбар чиглэлийн бүрэлдэхүүнтэй баг

3.2. Харилцааны чадвар

3.2.1. Харилцааны стратеги

3.2.2. Харилцааны бүтэц

3.2.3. Бичгийн харилцаа

3.2.4. Цахим болон мультимедиа харилцаа

3.2.5. Дүрслэлийн буюу график харилцаа

3.2.6. Аман илтгэл

3.2.7. Асуулга, сонсох, харилцан яриа

3.2.8. Хэлэлцээ хийх, зөвшилцөлд хүрэх, маргаан таслах

3.2.9. Байр сууриа хамгаалах

3.2.10. Олон талт холбоо, сүлжээ тогтоох

3.3. Гадаад хэлээр харилцах чадвар

3.3.1. Англи хэлээр харилцах

3.3.2. Мэргэжлийн үйл ажиллагааны бүс нутгуудын хэлээр харилцах

3.3.3. Бусад гадаад хэлээр харилцах


Бизнес/эдийн засгийн чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд:

Инженерийнхээс ялгаатай нь:

3.1.5. Төслийн болон олон салбар чиглэлийн бүрэлдэхүүнтэй баг


Дизайны чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд:

Инженерийнхээс ялгаатай нь:

3.1.5. Төслийн болон олон салбар чиглэлийн бүрэлдэхүүнтэй баг


1. САЛБАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ / Learning to know/

2. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРУУД, ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД /Learning to be/

3. ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАРУУД: БАГААР АЖИЛЛАХ БА ХАРИЛЦАА /Learning to live together/

4. СИСТЕМИЙГ СЭТГЭХ, ЗОХИОХ, БҮТЭЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРУУД /learning to do/