6. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ШИНЭЧЛЭЛ

БМИҮЗ Шaлгуур 6. СУРАЛЦАГЧДАД ЧИГЛЭСЭН үйлчилгээ

Сургууль нь суралцагчдад хувь хүний хөгжилд болон амжилттай суралцахад нь дэмжих тохирсон үйлчилгээг үр дүнтэй үзүүлдэг байна.

6.1  Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээний бодлого, зохицуулалт

Сургууль нь оюутны академик болон хувь хүний хөгжлийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн үйлчилгээг хүртээмж, чанартай үзүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, байнга сайжруулдаг байна.

6.2  Суралцагчийн хөгжил

Ур чадвартай, сайн суралцагчдыг урамшуулах, үнэлэх (хөтөлбөрөөр болон хөтөлбөрөөс гадна олж авсан ур, чадварууд орно) бодлого, журмыг хэрэгжүүлж, суралцагчийн хөгжлийг дэмжин идэвхжүүлдэг байна. Оюутан солилцоо, сургалт, судалгааны төсөлд суралцагчдын оролцоог дэмжих бодлогыг системтэйгээр хэрэгжүүлдэг байна.

6.3  Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид чиглэсэн үйлчилгээ

Сургууль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид элсэх, суралцахтай холбоотой бодлогыг байнга хэрэгжүүлдэг, ялангуяа багшлахуй ба суралцахуй, үнэлгээний арга хэлбэр нь тэдний тусгай хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан байна.

6.4  Оюутны байгууллага ба оюутны оролцоо

Сургуулийн үйл ажиллагаа, чанарын удирдлагын тогтолцоонд оюутны оролцоог дэмждэг байна. Тодорхой бодлого, чиглэлийн хүрээнд оюутны байгууллагыг дэмжиж ажиллах бүтэц, зохицуулалттай байна.


СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ШИНЭЧЛЭЛИЙГ  ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ДАРААХ ШАЛГУУРААР ТОДОРХОЙЛДОГ. Доорх холбоосоор орж танилцана уу!

6. СУРГАЛТЫН ОРЧИН, НӨӨЦ


ХОЛБООТОЙ СЭДВҮҮД:

  1. Эрхэм зорилго, зорилт 
  2. Төлөвлөлт, чанарын баталгаажилт 
  3. Засаглал, эрх зүйн зохицуулалт 
  4. Хүний нөөц 
  5. Материаллаг болон технологийн нөхцөл 
  6. Сургалтын хөтөлбөр, шинэчлэл 
  7. Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээ 
  8. Судалгаа, инноваци 
  9. Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ 
  10. Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургуулийн эзлэх байр суурь