3.3.3. СУРАЛЦАХУЙН ҮНЭЛГЭЭ, САЙЖРУУЛАЛТ

 


Дэлгэрүүлж үзэх сэдвүүд:

3.3.1. ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН 

3.3.2. СУРГАХ, СУРАЛЦАХ АРГА, ХЭЛБЭР ​​​​​​​

3.3.3. СУРАЛЦАХУЙН ҮНЭЛГЭЭ САЙЖРУУЛАЛТ ​​​​​​​

 3.3. ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР лүү буцах