2. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРУУД, ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД /Learning to be/

Инженерийн хөтөлбөрүүдийн хувьд:  

2.1.  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

2.1.1. Асуудлын тодорхойлолт, томьёолол

2.1.2. Загварчлал

2.1.3. Тооцоолол, чанарын дүн шинжилгээ

2.1.4. Тодорхой бус байдлын дүн шинжилгээ

2.1.5. Шийдэл ба зөвлөмж

2.2. Туршилт, судалгаа хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

2.2.1. Таамаглалын томьёолол

2.2.2. Хэвлэл болон цахим хэлбэртэй зохиол бүтээлийн эрэл хайгуул

2.2.3. Туршилт, судалгаа

2.2.4. Таамаглалын тест ба хамгаалалт

2.3. Системтэйгээр сэтгэн бодох чадвар

2.3.1. Цогц сэтгэлгээ

2.3.2. Систем бүрдэлт ба харилцан үйлчлэл

2.3.3. Эрэмблэлт ба төвлөрүүлэлт

2.3.4. Зөвшилцөл, үнэлгээ ба шийдлийн тэнцвэржилт

2.4. Хувь хүний хандлага, санаа бодол, суралцахуйн чадвар

2.4.1. Санаачлага ба тодорхой бус нөхцөлд шийдвэр гаргалт

2.4.2. Тууштай, шуурхай,  авхаалжтай, уян хатан байдал

2.4.3. Бүтээлч сэтгэлгээ

2.4.4. Шүүмжлэлт сэтгэлгээ

2.4.5. Өөрийнгээ таних, мэдлэгийн нэгтгэл

2.4.6. Насан туршийн суралцахуй

2.4.7. Цаг хугацаа, нөөцийн менежмент

2.5. Ёс зүй, шударга зарчим байдал, бусад үүрэг хариуцлагууд

2.5.1. Ёс зүй, шударга ёс, нийгмийн хариуцлага

2.5.2. Мэргэжилийн зан төлөв

2.5.3. Амьдралын зорилго, алсын хараа

2.5.4. Инженерийн ертөнцийн өнөөгийн байр суурь

2.5.5. Ижил ба олон талт байдал

2.5.6. Итгэлцэл ба үнэнч байдал


Бизнес/эдийн засгийн чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд:

Инженерийнхээс ялгаатай нь:

2.5.4. Бизнесийн ертөнцийн өнөөгийн байр суурь


Дизайны чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд:

Инженерийнхээс ялгаатай нь:

2.5.4. Дизайны ертөнцийн өнөөгийн байр суурь 


1. САЛБАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ / Learning to know/

2. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРУУД, ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД /Learning to be/

3. ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАРУУД: БАГААР АЖИЛЛАХ БА ХАРИЛЦАА /Learning to live together/

4. СИСТЕМИЙГ СЭТГЭХ, ЗОХИОХ, БҮТЭЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРУУД /learning to do/