CDIO АРГА ЗҮЙ

Сүүлийн жилүүдэд боловсролын салбарт гарч байгаа гол хандлага бол бол багш төвтэй сургалтаас оюутан төвтэй сургалт руу аажмаар шилжиж байгаа үйл явц юм. Оюутан төвтэй сургалтын онцлог нь юуны өмнө тухайн сургалтын хөтөлбөрийг дүүргэсний эцэст оюутан хүн юу хийж чаддаг болсныг тодорхойлоход орших бөгөөд энэ арга барилыг үр дүнд чиглэсэн хандлага гэдэг. OBE (Outcome Based Education) буюу Үр дүнд суурилсан боловсролын (ҮДСБ) талаар нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу!  


CDIO стандарт, арга зүй ба ҮДСБ-ын конструктив алаймент загварын харилцан хамаарал 

CDIO стандартууд нь Үр дүнд суурилсан боловсролын үндсэн зарчим болох Суралцахуйн үр дүнгүүд, Сургах суралцах үйл ажиллагаа болон Сургалтын үнэлгээ гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрддэг билээ.  

CDIO буюу Concieve-Design-Implement-Operate (Сэтгэх-Бүтээх-Зохиох-Хэрэглэх) хэмээх арга зүй нь Үр дүнд суурилсан боловсролын хандлагад тулгуурлах бөгөөд энэ талаар Монгол улсад хэрэгжүүлсэн төсөл санаачлагын талаар эндээс илүү дэлгэрэнгүйг үзэх боломжтой.   


CDIO СТАНДАРТУУД  

CDIO арга зүйн ЯАЖ ЗААХ гэсэн хэсэгт 12 стандарт гэж нэрлэгдэх 12 төрлийн шалгуурууд байдаг. Энэ талаар эндээс  илүү дэлгэрэнгүйг үзэх боломжтой.   


СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГҮҮД 

CDIO арга зүйн ЮУГ ЗААХ гэсэн хэсэгт Суралцахуйн үр дүнгүүдийн жагсаалтыг 4 үндсэн хэсэгт ангилан авч үзнэ. Энэ талаар эндээс  илүү дэлгэрэнгүйг үзэх боломжтой.   


БИДНИЙ ТУРШЛАГА:

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДОТООДЫН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД БЭЛТГЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ 

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖИШИГ АРГА ЗҮЙ 

ИНЖЕНЕРИЙН БУС СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ CDIO АРГА ЗҮЙГ ЗҮЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ 

CDIO арга зүйг зөвхөн инженерийн боловсролд ч бус Хүмүүнлэгийн хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой талаар эндээс илүү дэлгэрэнгүйг үзэх боломжтой. 

ШУТИС-ИЙН МХТС-ИЙН “ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИ”СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ҮДСБ-ЫН CDIO СТАНДАРТ, АРГА ЗҮЙД НИЙЦҮҮЛЭН БОЛОВСРУУЛСАН ТУРШЛАГА. ЖИШИГ АРГА ЗҮЙН МАТЕРИАЛ-тай эндээс танилцана уу!