CDIO СТАНДАРТУУД

CDIO стандартууд (CDIO Standards): Энэ нь үр дүнд суурилсан боловсролын хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын орчинг бэлтгэх, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, сургагч багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлэх, сургалтын явцын болон эцсийн үр дүнг үнэлэхэд чиглэсэн багц стандарт юм.


СТАНДАРТ 1. Үзэл баримтлал  

СТАНДАРТ 2. Суралцахуйн үр дүнгүүд 

СТАНДАРТ 3. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр 

СТАНДАРТ 4. Инженерийн удиртгал хичээл  

СТАНДАРТ 5. Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх дадлагууд  

СТАНДАРТ 6. Инженерийн ажлын байр 

СТАНДАРТ 7. Олон талт сургалтын арга, туршлагууд  

СТАНДАРТ  8. Идэвхтэй суралцахуй  

СТАНДАРТ 9. Багшлах бүрэлдэхүүний CDIO чадварыг сайжруулах 

СТАНДАРТ 10. Багшлах бүрэлдэхүүний заах арга зүйн чадамжийг сайжруулах 

СТАНДАРТ 11.   Сургалтын явцын үнэлгээ 

СТАНДАРТ 12. Хөтөлбөрийн үнэлгээ 


БИДНИЙ ТУРШЛАГА 

CDIO САНААЧЛАГА  (Стандартууд) Мэдээлэл, арга зүйн материалтай эндээс танилцана уу!  

 CDIO.EDU.MN сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу!