4. СИСТЕМИЙГ СЭТГЭХ, ЗОХИОХ, БҮТЭЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРУУД /learning to do/

Инженерийн хөтөлбөрүүдийн хувьд:

4.1 Гадаад орчин, нийгэм ба хүрээлэн буй орны нөхцөл байдал

4.1.1. Инженерийн үүрэг ба хариуцлага

4.1.2. Инженерчлэлийн нийгэм, хүрээлэн буй орчин дахь үр нөлөө

4.1.3. Инженерчлэлийн нийгмийн зохицуулалт

4.1.4. Түүхийн болон соёлын хүрээ

4.1.5. Орчин үеийн асуудлууд ба үнэ цэнэ

4.1.6. Даяаршлын хөгжлийн төлөв

4.1.7. Тогтвортой байдал ба тогтвортой хөгжлийн хэрэгцээ

4.2. Байгууллага, бизнесийн нөхцөл байдал

4.2.1. Байгууллагын өөр өөр соёлын ойлголт

4.2.2. Байгууллагын оролцогч талууд, зорилго, стратеги

4.2.3. Техникийн интерпренершип

4.2.4. Байгууллагад ажиллах

4.2.5. Олон улсын байгууллагад ажиллах

4.2.6. Шинэ технологи хөгжүүлэлт ба үнэлгээ

4.2.7. Инженерийн төслийн санхүү, эдийн засаг

4.3. Сэтгэх, системийн инженерчлэл ба менежмент

4.3.1. Хэрэгцээг ойлгох, зорилго тодорхойлох

4.3.2. Ажиллагаа, зарчим, бүтэц тодорхойлох

4.3.3. Системийн инженерчлэл, загварчлал ба интерфейс

4.3.4. Төслийн менежментийн хөгжүүлэлт

4.4. Зохиох

4.4.1. Зохиох үйл явц

4.4.2. Зохиох үйл явцын үе шатууд ба аргууд

4.4.3. Зохиох үйл явц дахь мэдлэгийн ашиглалт

4.4.4. Тухайн салбар чиглэлийн зохиомж

4.4.5. Олон салбар чиглэлийг хамарсан зохиомж

4.4.6. Аливааг зохиохдоо тогтвортой, аюулгүй байх, гоо зүй, ажиллагаа болон бусад зорилтуудыг харгалзан үзэх

4.5. Бүтээх

4.5.1. Тогтвортой бүтээх үйл явцыг зохиох

4.5.2. Техник хангамж үйлдвэрлэлийн үйл явц

4.5.3. Программ хангамж үйлдвэрлэлийн үйл явц

4.5.4. Техник хангамж ба программ хангамжийн нэгтгэл

4.5.5. Тест хийх, шалгах, хүчин төгөлдөр болгох, баталгаажуулах

4.5.6. Хэрэгжүүлэлтийн менежмент

4.6. Хэрэглэх

4.6.1. Тогтвортой, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор оновчлох, зохиомжлох

4.6.2. Сургалт хийх, ажиллуулах

4.6.3. Системийн ашиглалтын хугацааг уртасгах

4.6.4. Системийн сайжруулалт, хувьсал өөрчлөлт

4.6.5. Хэрэгцээнээс гарах, устгах асуудлууд

4.6.6. Ашиглалтын менежмент


Бизнес/эдийн засгийн чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд:

 

4.1. Гадаад орчин, нийгэм ба хүрээлэн буй орны нөхцөл байдал

4.1.1. Менеженерийн үүрэг ба хариуцлага

4.1.2. Менеженерийн нийгэм, хүрээлэн буй орчин дахь үр нөлөө

4.1.3. Менеженерийн нийгмийн зохицуулалт

4.1.4. Түүхийн болон соёлын хүрээ

4.1.5. Орчин үеийн асуудлууд ба үнэ цэнэ

4.1.6. Даяаршлын хөгжлийн төлөв

4.1.7. Тогтвортой байдал ба тогтвортой хөгжлийн хэрэгцээ

4.2. Байгууллага, бизнесийн нөхцөл байдал

4.2.1. Байгууллагын өөр өөр соёлын ойлголт

4.2.2. Байгууллагын оролцогч талууд, зорилго, стратеги

4.2.3. Интерпренершип

4.2.4. Байгууллагад ажиллах

4.2.5. Олон улсын байгууллагад ажиллах

4.2.6. Төслийн санаа хөгжүүлэлт ба үнэлгээ

4.2.7. Бизнесийн төслийн санхүү, эдийн засаг

4.3. Сэтгэх, системийн инженерчлэл ба менежмент

4.3.1. Хэрэгцээг ойлгох, зорилго тодорхойлох

4.3.2. Ажиллагаа, зарчим, бүтэц тодорхойлох

4.3.3. Системийн инженерчлэл, загварчлал ба интерфейс

4.3.4. Төслийн менежментийн хөгжүүлэлт

4.4. Зохиох

4.4.1. Зохиох үйл явц

4.4.2. Зохиох үйл явцын үе шатууд ба аргууд

4.4.3. Зохиох үйл явц дахь мэдлэгийн ашиглалт

4.4.4. Тухайн салбар чиглэлийн зохиомж

4.4.5. Олон салбар чиглэлийг хамарсан зохиомж

4.4.6. Аливааг зохиохдоо тогтвортой, аюулгүй байх, гоо зүй, ажиллагаа болон бусад зорилтуудыг харгалзан үзэх

4.5. Бүтээх

4.5.1. Тогтвортой бүтээх үйл явцыг зохиох

4.5.2. Санаа хөгжүүлэлтийн үйл явц

4.5.3. Загвар, прототип боловсруулах үйл явц

4.5.4. Техник, технологитой нэгтгэл

4.5.5. Тест хийх, шалгах, хүчин төгөлдөр болгох, баталгаажуулах

4.5.6. Хэрэгжүүлэлтийн менежмент

4.6. Хэрэглэх

4.6.1. Тогтвортой, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор зохиомжлох

4.6.2. Сургалт хийх, ажиллуулах

4.6.3. Системийн ашиглалтын хугацааг уртасгах

4.6.4. Системийн сайжруулалт, хувьсал өөрчлөлт

4.6.5. Хэрэгцээнээс гарах, устгах асуудлууд

4.6.6. Ашиглалтын менежмент


Дизайны чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд 

1. Гадаад орчин, нийгэм ба хүрээлэн буй орны нөхцөл байдал

4.1.1. Дизайнерийн үүрэг ба хариуцлага

4.1.2. Дизайны үйл ажиллагааны нийгэм, хүрээлэн буй орчин дахь үр нөлөө

4.1.3.Дизайны сэтгэлгээний нийгмийн зохицуулалт

4.1.4. Түүхийн болон соёлын хүрээ

4.1.5. Орчин үеийн асуудлууд ба үнэ цэнэ

4.1.6. Даяаршлын хөгжлийн төлөв

4.1.7. Тогтвортой байдал ба тогтвортой хөгжлийн хэрэгцээ

4.2. Байгууллага, бизнесийн нөхцөл байдал

4.2.1. Байгууллагын өөр өөр соёлын ойлголт

4.2.2. Байгууллагын оролцогч талууд, зорилго, стратеги

4.2.3. Интерпренершип

4.2.4. Байгууллагад ажиллах

4.2.5. Олон улсын байгууллагад ажиллах

4.2.6. Шинэ санаа хөгжүүлэлт ба үнэлгээ

4.2.7. Дизайны төслийн санхүү, эдийн засаг

4.3. Сэтгэх, системийн инженерчлэл ба менежмент

4.3.1. Хэрэгцээг ойлгох, зорилго тодорхойлох

4.3.2. Ажиллагаа, зарчим, бүтэц тодорхойлох

4.3.3. Системийн инженерчлэл, загварчлал ба интерфейс

4.3.4. Төслийн менежментийн хөгжүүлэлт

4.4. Зохиох

4.4.1. Зохиох үйл явц

4.4.2. Зохиох үйл явцын үе шатууд ба аргууд

4.4.3. Зохиох үйл явц дахь мэдлэгийн ашиглалт

4.4.4. Тухайн салбар чиглэлийн зохиомж

4.4.5. Олон салбар чиглэлийг хамарсан зохиомж

4.4.6. Аливааг зохиохдоо тогтвортой, аюулгүй байх, гоо зүй, ажиллагаа болон бусад зорилтуудыг харгалзан үзэх

4.5. Бүтээх

4.5.1. Тогтвортой бүтээх үйл явцыг зохиох

4.5.2. Санаа хөгжүүлэлтийн үйл явц

4.5.3. Загвар, прототип боловсруулах үйл явц

4.5.4. Техник, технологитой нэгтгэл

4.5.5. Тест хийх, шалгах, хүчин төгөлдөр болгох, баталгаажуулах

4.5.6. Хэрэгжүүлэлтийн менежмент

4.6. Хэрэглэх

4.6.1. Тогтвортой, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор зохиомжлох

4.6.2. Сургалт хийх, ажиллуулах

4.6.3. Системийн ашиглалтын хугацааг уртасгах

4.6.4. Системийн сайжруулалт, хувьсал өөрчлөлт

4.6.5. Хэрэгцээнээс гарах, устгах асуудлууд

4.6.6. Ашиглалтын менежмент


1. САЛБАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ / Learning to know/

2. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРУУД, ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД /Learning to be/

3. ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАРУУД: БАГААР АЖИЛЛАХ БА ХАРИЛЦАА /Learning to live together/

4. СИСТЕМИЙГ СЭТГЭХ, ЗОХИОХ, БҮТЭЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРУУД /learning to do/