2.5. Ёс зүй, шударга зарчим байдал, бусад үүрэг хариуцлагууд