САЛБАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ / Learning to know/


Инженерийн хөтөлбөрүүдийн хувьд:

1.1. Математик,шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг

1.2. Инженерийн цөм суурь мэдлэг

1.3. Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд


Бизнес/эдийн засгийн чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд:

1.1. Ерөнхий мэдлэг

1.2. Математик, байгалийн шинжлэх ухааны мэдлэг

1.3. Салбар чиглэлийн суурь мэдлэг


Дизайны чиглэлийн хөтөлбөрийн хувьд 

1.1. Ерөнхий мэдлэг

1.2. Байгалийн шинжлэх ухааны мэдлэг

1.3. Урлагийн болон дизайны суурь мэдлэг

1.4. Урлагийн болон дизайны мэргэжлийн мэдлэг


1. САЛБАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ / Learning to know/

2. ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРУУД, ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД /Learning to be/

3. ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАРУУД: БАГААР АЖИЛЛАХ БА ХАРИЛЦАА /Learning to live together/

4. СИСТЕМИЙГ СЭТГЭХ, ЗОХИОХ, БҮТЭЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЧАДВАРУУД /learning to do/