СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Орчин үеийн дээд боловсролын чиг хандлагын дагуу сургалтын хөтөлбөр нь дараах шинж чанаруудыг хангасан  байх ёстой. Үүнд:

 • Суралцахуйн үр дүнгийн болон хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан байх
 • Онол практикийг хослуулсан байх
 • Суралцагчийн мэргэжлийн болон хувь хүний чадваруудыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх
 • Сургалтын арга зүй, суралцахуйн үр дүн, сургалтын үнэлгээний хэлбэрүүдийг бүрэн багтаасан байх
 • Хөтөлбөрт оролцогч талуудын санал зөвлөмжийг тусган байнга сайжруулдаг байх,
 • Хичээл хоорондын уялдаа залгамж холбоог хангасан байх гэх мэт.

Сургалтын хөтөлбөр нь нийлмэл шинжтэй цогц үйл ажиллагааны нэгдэл бөгөөд доорх бүтэцтэй байдаг.

 1. Сургалтын хөтөлбөрийн зорилтууд 
 2. Суралцахуйн үр дүнгүүд 
 3. Сургалтын төлөвлөгөө 
 4. Сургах, суралцах арга зүй, Хүргэх хэлбэрүүд 
 5. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ, сайжруулалт 
 6. Сургалтын орчин, нөөц 
 7. Багшлах бүрэлдэхүүн 

Шалгуур буюу Ш1,2... гэх мэтээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй хамааруулсан байдал. 


Монгол улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014-04-28-ны өдрийн А/174 тоот тушаал:   БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА-тай Эндээс танилцах   


БИДНИЙ ТУРШЛАГА

ШУТИС-ИЙН МХТС-ИЙН “ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИ”СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ҮДСБ-ЫН CDIO СТАНДАРТ, АРГА ЗҮЙД НИЙЦҮҮЛЭН БОЛОВСРУУЛСАН ТУРШЛАГА. ЖИШИГ АРГА ЗҮЙН МАТЕРИАЛ-тай эндээс танилцана уу!