2.4. Хувь хүний хандлага, санаа бодол, суралцахуйн чадвар