3.3. ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хичээлийн хөтөлбөр нь харилцан хамааралтай суралцахуйн үр дүнгүүдтэйгээ уялдсанаар тухайн хичээлийн онцлог зүйлс тодорхой болно. Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа SMART буюу Specific-Тодорхой, Measurable-Хэмжигдэхүйц, Achievable-Амжихуйц, Reasonable-Учир хамааралтай, Timely-Хугацаандаа амжихуйц байх зарчмыг баримтална. Хэрэв дээрх SMART зарчмыг хангахгүй бол тухайн хичээлийг нэгтгэх, салгах, устгах зэрэг шаардлага үүсэх магадлалтай юм. 

ШУТИС-ийн Нэхмэлийн технологи хөтөлбөрийн хичээлүүдийн нэгэн улиралд хамааралтай байх боломжит хувилбарыг доор схемээр үзүүлэв. Хичээл бүр тус бүрийн онцлогийг тусгасан үр дүнтэй байх болов ч "Мэргэжлийн ерөнхий дадлага 1" хичээл дээр хоорондоо уялдаатай сэдвээр хамааралтай байхаар төлөвлөсөн байна.


Дэлгэрүүлж үзэх сэдвүүд:

3.3.1. ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН 

3.3.2. СУРГАХ, СУРАЛЦАХ АРГА, ХЭЛБЭР 

3.3.3. СУРАЛЦАХУЙН ҮНЭЛГЭЭ САЙЖРУУЛАЛТ 

 3. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ рүү буцах 


Хөтөлбөрт байгаа хичээлүүд ба суралцахуйн үр дүнгүүд хоорондын хамаарал

Сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээлүүд нь суралцахуйн үр дүнтэй хэрхэн хамааралтай байгааг тодорхойлсноор багш тухайн хичээлээр оюутанд ямар мэдлэг, ур чадвар, хандлага олгох нь тодорхой болно.

Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд ба сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээл хоорондын хамаарлыг сургалтын үйл ажиллагаатай нь холбож тодорхойлдог бөгөөд бидний хувьд дараах 4 нөхцөлөөр тодорхойлсон. Үүнд:

  • Introduce-оюутнуудад тодорхой сэдвийн хүрээнд ойлголт өгөх(I): Хичээлийн суралцахуйн үр дүнтэй шууд холбогдоогүй боловч оюутнуудад заавал тайлбарлан хэлж ойлгуулах шаардлагатай, хөтөлбөрийн бусад сургалтын дүнд хамаарах сэдэв, агуулгууд байх ба нийт хичээлийн цагт маш бага хувийг эзлэнэ. Энэ сэдэвтэй холбоотой цаг төлөвлөх, даалгавар, дасгалууд өгөх шаардлагагүй.Тест болон бусад үнэлгээний хэрэгсэлүүдийг энэ сэдэвийг үнэлэхээр төлөвлөх хэрэггүй.
  • Teach-Зааж сургах(T): Оюутан шинээр мэдлэг ба ур чадваруудыг системтэйгээр олгох, хөгжүүлэхийн тулд багшийн зүгээс урьдчилан төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хэлнэ. (Жишээ нь: шууд  заах, тусгайлсан сургалтын үйл ажиллагаа явуулах гэх мэт). Энэ нь хичээлийн дийлэнх цагийг эзэлсэн байна. Бие даалт, дасгал, гэрийн даалгавар, төсөл зэргийг энэ зааж байгаа сэдэвтэй заавал холбосон байна. Оюутны эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, гүйцэтгэлийг заавал үнэлнэ.
  • Use-эзэмшсэн мэдлэг ур чадварыг тухайн хичээлийн дараагийн сэдвүүд дээр эсвэл дараагийн залгамж холбоос бүхий хичээлүүдэд хэрэглэх(U): Суралцагч тухайн тохиолдолд шинээр заагдсан бус, өмнө нь эзэмшсэн мэдлэг болон ур чадвараа хэрэглэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. (Жишээ нь: асуудал шийдвэрлэхдээ шүүмжлэлтэй сэтгэлгээг хэрэглэх, багаар ажиллах гэх мэт). Өөрөөр хэлбэл тухайн үйл ажиллагаанаас өмнө заагдсан мэдлэг, ур чадварыг тухайн тохиолдолд хэрэглэх хэлбэр гэж ойлгоно. Энэ сэдэвтэй холбоотой цаг төлөвлөх, даалгавар, дасгалууд өгөх шаардлагагүй. Энэ тохиолдолд гүйцэтгэлийг үнэлж болно эсвэл үнэлэхгүй байж болно. Хэрэв дүн тавих зорилгоор үнэлж байгаа бол үнэлгээний хэлбэр заавал байх хэрэгтэй.
  • Assess-эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар болон түүний хэрэглээг үнэлэх(A): Энэ нь суралцагчийн ур чадварыг (ур чадварын багц) үнэлэх зорилгоор төлөвлөгдсөн сургалтын нэг хэсэг юм. Энэ үйл ажиллагаагаар суралцагчийн өмнө нь заалгасан ур чадварыг үнэлэх ба ингэснээр суралцсан зүйлдээ илүү дадлагажих, баталгаажуулах боломж олгодог.  

Хүснэгт 5.1. Заах, сургах үйл ажиллагааны хэлбэрүүд

д/д

 

Суралцахуйн үр дүнгүүд

Сургалтын үйл ажиллагаа

Үнэлгээ-Access

1

I- Ойлголт өгөх

Суралцахуйн үр дүнтэй холбогдохгүй

Сургалтын үйл ажиллагаанд тухайн сэдвийг тусгасан байна.

Үнэлэх шаардлагагүй

2

TA-Заах, үнэлэх

Суралцахуйн үр дүнд тодорхой тусгагдсан байна.

Сургалтын үйл ажиллагаанд заавал тусгасан байна.

Оюутны эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, гүйцэтгэлийг үнэлнэ.

3

TUA-Заах, хэрэглэх, үнэлэх

Суралцахуйн үр дүнд тодорхой тусгагдсан байна.

Сургалтын үйл ажиллагаанд заавал тусгасан байна.

Оюутны эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, гүйцэтгэл болон өмнө эзэмшсэн мэдлэг, ур чадварын  хэрэглээг

үнэлнэ.

4

U-Хэрэглэх

Суралцахуйн үр дүнтэй холбогдож болно

Өөр суралцахуйн үр дүнд хүрэх зорилгоор өмнө эзэмшсэн мэдлэг болон ур чадвараа хэрэглэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа байна.

Өөр суралцахуйн үр дүнд хүрэх зорилгоор өмнө эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвараа  хэрхэн хэрэглэсэн гүйцэтгэлийг үнэлэхгүй.

5

UA-Хэрэглэх, үнэлэх

Суралцахуйн үр дүнтэй холбогдож болно

Өөр суралцахуйн үр дүнд хүрэх зорилгоор өмнө эзэмшсэн мэдлэг болон ур чадвараа хэрэглэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа байна

Өөр суралцахуйн үр дүнд хүрэх зорилгоор өмнө эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвараа  хэрхэн хэрэглэсэн гүйцэтгэлийг үнэлнэ.

5.1-д тодорхойлсон сургалтын үйл ажиллагаатай уялдуулан ЦХИТ хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөнд орсон хичээл бүрд ямар ямар суралцахуйн үр дүн хамаарах, тэдгээрийг ямар хэлбэрээр зааж, сургахыг тодорхойлж  хүснэгт 5.2-д үзүүлэв.

Хүснэгт 5.2. Цахилгаан холбоо хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд ба хичээл хоорондын уялдаа, холбоо

Хичээлийн

ЦХИТ хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд

Introduce-I, T-Teach, U-Use, A-Access (I-TUA)

Код

Нэр

A.1

A.2

A.3

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

C.1

C.2

C.3

D.1

D.2

D.3

MT101

Математик I

TA

 

 

TA

 

 

 

 

I

U

 

 

 

 

PH101

Физик I

TA

 

 

TA

 

 

I

 

U

U

 

I

 

 

PH101

Физик I (Лаб)

TA

 

 

 

TA

 

 

 

I

UA

 

 

 

 

CE102

Харилцааны англи хэл

 

 

 

 

 

 

TA

 

 

TA

TA

 

 

 

SS102

Монголын түүх

 

 

 

UA

 

 

 

 

U

UA

 

I

 

 

ML103

Хэл ярианы соёл

 

 

 

 

 

 

I

I

TA

TA

 

 

 

 

CN201

Цахилгаан хэлхээний онол I

UA

TA

 

TA

 

I

I

I

TA

UA

U

I

TA

TA

CN201

Цахилгаан хэлхээний онол I(Лаб)

UA

TA

TA

 

TA

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

CD101

Гамшгаас хамгаалах менежмент

 

 

 

 

 

 

 

I

UA

U

 

I

 

 

MT102

Математик II

TUA

 

 

UA

 

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

PH102

Физик II

TUA

 

 

UA

 

 

 

 

U

UA

 

I

 

 

PH102

Физик II (Лаб)

TUA

 

 

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

EE201

Электроникийн үндэс

UA

TA

UA

TA

U

I

I

 

U

UA

U

I

 

 

EE201

Электроникийн үндэс (Лаб)

 

TA

TA

 

UA

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

CS101

Програмчлалын үндэс

UA

TA

UA

TA

 

U

I

 

U

UA

U

I

 

 

CS101

Програмчлалын үндэс (Лаб)

 

TA

TA

UA

 

 

 

 

U

UA

 

U

 

 

PT101

Биеийн тамир

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

 

 

 

 

 

TC101

Цахилгаан холбооны инженерийн удиртгал

U

UA

U

U

U

TA

TA

TA

UA

UA

U

U

TUA

TUA

EE202

Тоон электроник

UA

TA

UA

UA

U

 

U

 

U

UA

 

 

 

 

EE202

Тоон электроник (Лаб)

 

TA

TA

 

UA

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

MT202

Ердийн дифференциал тэгшитгэл

TUA

 

 

UA

 

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

CN202

Цахилгаан хэлхээний онол II

UA

TUA

UA

UA

U

 

U

U

U

UA

U

U

 

 

CN202

Цахилгаан хэлхээний онол II (Лаб)

U

TUA

TUA

 

UA

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

CN203

Дохио ба систем

UA

TA

UA

UA

U

U

U

U

U

UA

U

U

UA

UA

CN203

Дохио ба систем (Лаб)

U

TA

TA

UA

UA

U

U

 

UA

UA

 

 

 

 

CS202

Объект хандалтат програмчилал

U

TUA

UA

UA

 

U

 

 

U

U

U

 

 

 

CS202

Объект хандалтат програмчилал (Лаб)

 

TUA

TA

UA

 

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

MT201

Магадлалын онол, математик статистик

TUA

 

 

UA

 

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

CN302

Цахилгаан соронзон орон зүй

UA

TUA

UA

UA

U

 

U

U

U

UA

U

TA

 

 

CN302

Цахилгаан соронзон орон зүй (Лаб)

UA

TUA

TA

UA

UA

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

CN206

Хэмжүүрийн төхөөрөмжүүд ба хэмжилтийн аргууд

U

TUA

 

UA

TUA

 

U

 

 

UA

U

 

 

 

CN206

Хэмжүүрийн төхөөрөмжүүд ба хэмжилтийн аргууд (Лаб)

U

TUA

TA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC201

Цахилгаан холбооны инженерийн төсөл I

U

U

U

UA

U

UA

TUA

U

UA

UA

U

TUA

TUA

TUA

CN204

Компьютерийн сүлжээ I

 

TA

UA

UA

 

U

 

U

U

UA

U

U

 

 

CN204

Компьютерийн сүлжээ I (Лаб)

 

TA

TA

UA

UA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

CN301

Цахилгаан хангамж ба цахилгаан машин

U

U

TUA

UA

U

 

 

 

UA

UA

U

U

UA

 

CN301

Цахилгаан хангамж ба цахилгаан машин (Лаб)

U

U

TUA

U

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

CN303

Дохио дамжуулах онол

U

U

TUA

UA

U

UA

U

U

UA

UA

U

U

UA

 

CN303

Дохио дамжуулах онол (Лаб)

U

U

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

PM101

Эдийн засгийн онол

U

 

 

UA

 

 

U

U

UA

UA

U

TA

 

 

CN304

Долгион тархалт ба антенн

U

U

TUA

UA

 

 

U

 

U

UA

U

U

UA

UA

CN304

Долгион тархалт ба антенн (Лаб)

 

U

TUA

UA

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

CN306

Инженерийн зургийн програм (Лаб)

 

U

TA

UA

 

 

 

 

 

UA

 

 

UA

 

ESP310

Техникийн Англи хэл

(Technical Writing skills)

 

U

U

 

 

 

UA

 

UA

UA

TUA

 

 

 

CN305

Холбооны системийн симуляци

U

U

TUA

UA

U

UA

U

U

UA

UA

U

U

UA

 

CN305

Холбооны системийн симуляци (Лаб)

 

U

TUA

UA

U

U

U

 

U

UA

 

 

 

 

CN307

Дуу, дүрсийн дохионы боловсруулалт

U

U

TUA

UA

U

U

U

 

UA

UA

U

U

UA

 

CN307

Дуу, дүрсийн дохионы боловсруулалт (Лаб)

 

U

TUA

UA

UA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC301

Холбооны шугамын байгууламж

U

U

TUA

UA

U

 

U

 

UA

UA

U

U

UA

UA

TC301

Холбооны шугамын байгууламж (Лаб)

 

U

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC302

Тоон холболтын систем

 

U

TUA

UA

U

UA

U

 

U

UA

U

U

UA

UA

TC302

Тоон холболтын систем (Лаб)

 

U

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC303

Цахилгаан холбооны дамжуулах систем

 

U

TUA

UA

U

UA

U

 

U

UA

U

U

UA

UA

TC303

Цахилгаан холбооны дамжуулах систем (Лаб)

 

U

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC305

Цахилгаан холбооны инженерийн төсөл II

U

U

U

UA

U

UA

UA

UA

UA

UA

U

U

TUA

TUA

TC304

Цахилгаан холбооны сүлжээ ба протокол

U

U

TUA

UA

U

UA

U

 

U

UA

U

U

UA

UA

TC304

Цахилгаан холбооны сүлжээ ба протокол (Лаб)

 

 

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC350

Үйлдвэрлэлийн дадлага

 

U

U

UA

U

U

UA

UA

UA

UA

UA

U

UA

 

TC390

Бакалаврын дипломын төсөл

U

U

U

UA

U

UA

UA

U

U

UA

U

U

UA

UA

Заавал сонгох хичээлүүд

EE203

Аналог электроник

UA

TUA

UA

UA

U

 

 

 

U

UA

U

 

 

 

EE203

Аналог электроник (Лаб)

 

TUA

TA

 

UA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

CN205

Компьютерийн сүлжээ II

 

TUA

UA

UA

 

 

 

U

U

UA

U

 

 

 

CN205

Компьютерийн сүлжээ II (Лаб)

 

TUA

TA

UA

UA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

EE280

Микроконтроллёр ба эмбэддэд систем

U

TA

UA

UA

U

U

U

 

U

UA

U

U

UA

UA

EE280

Микроконтроллёр ба эмбэддэд систем (Лаб)

 

TA

TA

 

TUA

 

 

 

UA

UA

 

 

 

 

PM204

Бизнес төсөл

U

U

 

UA

 

UA

TA

U

UA

UA

U

TUA

TUA

UA

TC306

Оптик холбооны төхөөрөмжүүд

 

U

TUA

UA

 

 

 

 

U

UA

U

 

 

 

TC306

Оптик холбооны төхөөрөмжүүд (Лаб)

 

U

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC307

Оптик дамжуулах систем

 

U

TUA

UA

U

U

U

 

UA

UA

U

U

UA

UA

TC307

Оптик дамжуулах систем (Лаб)

 

U

TUA

 

TUA

 

 

 

U

UA

 

 

 

 

TC308