ШАЛГУУРУУД:

Та өөрийн боловсруулж буй хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэхэд бэлдэх хүсэлтэй бол БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ -д хандаж мэргэжлийн туслалцаа авах бүрэн боломжтой.  

 

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ-ийн вэб сайтаас ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР-уудтай танилцана уу! 


БИДНИЙ ТУРШЛАГА:

Бид дотоодын болон гадаадын магадлангийн шаардлагыг хангасан хөтөлбөрүүдийг хэрхэн бэлдсэн өөрсдийн туршлагаа та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг Магадлангийн шалгууртай харилцан хамааруулсан байдлыг доорх схемээр үзүүллээ.

  1. Эрхэм зорилго, зорилт 
  2. Төлөвлөлт, чанарын баталгаажилт 
  3. Засаглал, эрх зүйн зохицуулалт 
  4. Хүний нөөц 
  5. Материаллаг болон технологийн нөхцөл 
  6. Сургалтын хөтөлбөр, шинэчлэл 
  7. Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээ 
  8. Судалгаа, инноваци 
  9. Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ 
  10. Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургуулийн эзлэх байр суурь